ייפוי כח מתמשך

בחודש אפריל 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ("החוק"). התיקון לחוק הינו משמעותי וחוסך משאבים והתשה רבה אל מול המערכת המשפטית. כך למשל, באמצעות התיקון ניתן למנוע מעתה ואילך פניה לערכאות השיפוטיות השונות לצורך מינוי אפוטרופוס על פלוני, פנייה, אשר ברוב המקרים לוקחת זמן רב, כספים רבים ואף מצריכה דיווח לאפוטרופוס הכללי מעת לעת, בנוגע לאופן השימוש בכספיו של פלוני.

מהו יפוי כח?

ייפוי כוח הוא מתן הרשאה לצד ג' לבצע פעולה משפטית/כספית/רפואית/אישית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי גורמים שונים.

יפוי כח מתמשך:

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

מייפה הכח (הממנה) בוחר מי יטפל בענייניו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה וכן קובע הוא באיזה מצב יכנס יפוי הכח לתוקף (האם בגיל מסוים, לאחר המצאת חוו"ד רופא מומחה כי מצבו אינו מאפשר לו לקבל החלטות הנוגעות לענייניו או שמא קביעת רופא משפחה רגיל היא זו שתקבע את מועד כניסת יפוי הכח לתוקף וכו'…).

שינוי לרעה במצבו של מייפה הכח יכולה לנבוע ממוגבלות שכלית, דמנציה, מוגבלות נפשית, מוגבלות פיזית וכד' העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. בכוחו של מייפה הכח למנות ממונה על ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלק מהתחומים וכן להגדיר את היקף שיקול דעתו של מיופה הכח. כמו כן, הממנה יכול לקבוע כי יש ביכולתו לבטל את יפוי הכח בכל עת.

ניתן לקבוע כי גורם נוסף, אשר אינו מיופה הכח, יהיה מיודע לכל פעולותיו של מייפה הכוח, בכדי לוודא כי מיופה הכח אכן פועל בהתאם לסמכויות שניתנו לו ולטובתו של הממנה.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (אשר קיבל הסמכה מיוחדת ע"פ חוק) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות להנחיות המיוחדות הנכללות בו.

רק עו"ד, אשר עבר הכשרה מיוחדת בתחום רשאי לערוך יפוי כח מתמשך.

עו"ד עופר בן ארי, הינו מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך לאחר שעבר את ההסמכה הנדרשת בחוק בחודש יולי 2017.

לייעוץ נוסף צרו קשר עם משרדנו

***אין באמור לעיל, להוות תחליף לייעוץ עם עו"ד***